DESTINE LITERARE - LITERARY DESTINIES -March 2019

Kites pierdere în greutate în guntur. Încărcat de

Preocuparea noastra de a face cunoscute, in traducere romaneasca, principalele izvoare ale istoriei nafionale nu este numai de astazi. Ea dateaza de mai multa vreme, decand, inca inainte de raboiu, am publicat, pentru data, in limba romema, Breviarium historiae Romanae al lui Eutropius §i, apoi, Corespondenta lui Plinius cu impiratul Tra- ian Editarea izvoarelor istoriei Romanitor, text §i traducere, o facem cu un scop indoit: intetiu, spre a procura publicului putinfa de a cunoa§te exact, §i in original, aceste kites pierdere în greutate în guntur §i, al doilea, spre a da un raspuns acelora cari, in baza a§a nu- mitelor drepturi istorice, pretind teritorii ce le-au aparfinut pentru un timp oarecare.

Ca ci, de§i prior tempore potior jure este o lozinca ce nu are nici o valoare fag de voinfa fernta a celor ce stapeatesc o ;ara, totu. Din lectura celor doua opere ce publiciim acum, pre- cum §i din kites pierdere în greutate în guntur celor ce speram s tipeirim in curand, se va putea vedea mor ce §ubred este chiar i acest argument istoric. Cad noi am fost, inainte de Unguri, nu numai in Da- cia, dar, ceea ce este de o extrema importanfa, §i in Panno- nia §i preste tot locul in vechia Ungarie.

kites pierdere în greutate în guntur

Un singur lucru inset trebuie, totu§i, sa concedem vecini- lor no§tri de dincolo de Tisa. In trecutul nostru sbuciumat, n'am avut intotdeauna posibilitatea de a da dovadii, ca na- fiune unitara, de toat'ci puterea de vitalitate cu care am fost inzestrafi.

Imprejureirile neprielnice au fa cut ca noi, In si- tuafia geograficii in care ne-am eisit, pe de o parte, sa.

DESTINE LITERARE - LITERARY DESTINIES -March 2019

O mare parte din masa romaneasca, i anume cei de peste Munfi, am fost nevoifi de vitregia timpurilor sá slujim idealul altora i se contribuim, cu forfele noastre fizice §i morale, pentru gloria altora, dupa vorba poetului Vergilius: los ego versiculos feci, tulit alter honorem, Sic vos non vobis Vlaga noastra a celor din vechia Ungarie, ca §i, de alt- fel, a tuturor popoarelor gilsite in tara la ventrea Ungurilor, a fost pusa, in decursul vremurilor, sv contribuie, in more parte, §i, inteo larga m'aura', la stralucirea culturei maghiare.

Am socotit necesar sa publicam, mn acela5i timp, i tex- tele originale i traducerea textelor, pentruca cetitorul poata, mai u§or §i mai sigur, sa se documenteze direct, prin sine insu. Began, notar public In Lugo.

kites pierdere în greutate în guntur

Traducerea sa a fost publicati in revista «Transilvania», a. XXX dinimpreunii cu textul latin gi cu notele lui Fejérpataky. Traducerea d-lui M.

Began are Ø merite, are gi sciideri. Intre merite este, in primul rind, meritul prioritkii. Dar tocmai din acest merit, decurg gi inevitabilele xcideri. Nefiind tipiiriti derit inteo revisa, traducerea d-lui M. Began era natural si nu fie ac- cesibili decid cetitorilor acestei reviste i, in al doilea rind, traducerea avind ce contine idealica multe gregeli de fond gi care traducere nu are gregeli?

Fejérpataky2 ; in notele la tra- ducerea Anonimului am utilizat, in special, cartea lui Des. Textul, §i, in mare parte, notele Geografului anonim, le dam dupei editia lui La sflir§it,Clupa traducerea lui Anonymus §i in urma in- dicelui de nume pro prii, da'm un facsimil, purin redus, de pe o pagina a pergamentului originalul este de 16,5X23,5 cm.

Juhfisz, Anonymus quondam Bele regis notarius, Budapesta Pais, Magyar Anonymus, Budapesta Gfirica, Descriptio Europae Orientalis, Cracovia El ne-a lisat o istorie a cuceririi Ungariei, in 57 capitole, intitulati Gesta Hunga- rorum. Cine este acest Anonymus, and gi unde a trait, aunt- cestiuni ce nu le putem cunoa§te cu preciziune, iar putinele date ce avem in aceasta privinta se reduc mai mult la presu- puneri, la deductiuni gi la miele indicatiuni probabile, scoase din opera ce ne-a rasa.

Dei pe noi ne intereseazi, in primul rind, croniea in- - cronica ce ne-ii fost pastrata inteo copie descoperita, In anulin Biblioteca imperial din Viena, cod.

Cand a trait Anonymus?

In introducerea lucrarii sale, cronicarul anonim ne spune despre sine: P. A fost prin urmare, dupa afirmatia sa, inainte vreme, quondam, deci inainte de a serie, secretarul regelui Bela. A cirui Bela? Mu10 dintre istorici, intre cari §i d. In schimb, faptul c in mai multe cronici ulterioare, cari au avut ca isvor al lor pe Anonymus, gi in special in Cronica pictata dela Viena, dinintilnim o simpatie pro- nunlata pentru Bela II kites pierdere în greutate în guntur fiul su Geza II §i o vadità anti- patie impotriva regelui Coloman, care orbise pe Bela II impotriva fiilor lui Coloman, Stefan II gi Borici, ne da o dovada, aproape sigura, ca Anonymus a fost curteanul gi, in acelagi timp, secretarul lui Bela II §i ca, prin urmare, el §i-ar fi scris opera, subt urmagul acestuia, subt Geza II, intresau c4iva ani mai arziu.

kites pierdere în greutate în guntur

De aceasta parere era gi istoricul nostru Dimitrie Onciul. Si o intreagi serie de argumente lingvistice, stilistice g't istorice s'au adus, in timpul din urma, de scriitorii unguri, EndBehar, Rerun: hungaricarum monunienta Arpadiana, p. Iatä pasagiul lui Ricardus: Inventum fuit in Gestis Ungarorum Chri- stianormn, quod asset alia Ungaria maior, de qua VII duces cum populis suis egressi luerant, ut habitandi quererent sibi locum, eo quod terra ipsorum tudinem inhabitancium sustinere non posset.

Qui cum multa regna pertransissent et destruxissent, tandem venerunt in terram que nunc Ungaria dicitur, tunc uero dicebatur pascua Romanorum. Quani inhabitandam pre terris ceteris elege- runt, subiectis sibi populis, qui tunc habitabant ibidem. Istoricii mai noi, liare cari Lad.

Juhász, P. Din parte-ne, credem c dreptatea este cu ace§tia 2. Anonymus i§i incepe introducerea la opera sa prin cu- vintele: P. Astfel, s'a crezut di litera P, urmati de dictus, ar putea si insemneze Predictus praeclictusadeci mai sus numituL lucrul ar fi posibil. Pentru noi cei de astäzi pare cu totul kites pierdere în greutate în guntur §i, oare cum, nefiresc, faptul ca o simplä scrisoare, sau o introducere la o carte sä inceapi cu vorba predictus.

Explicarea faptului credem c ar putea fi urmitoarea: In antichitate, §i multi vreme §"i in evul mediu, era uzul ca subscrierea unei scrisori §i introducerea lui Anonymus nu este de cit o scrisoare adresati unui prietin si nu se faci la sfar§it, cum obicinuim noi cei de astäzi, ci la inceput.

Astfel se zicea Cicero Attic° s alutemsau Traianus Plinio s alutem §i apoi urma coininutul scrisorii care, la sfir§it, nu mai era semnatä. Predictus magister ar putea insemna In tra- ducere modernä, subsemnatul magistru. Ar putea fi §i o a doua explicalie pentru predictus §i Cf. Revue des études hongroises HI a. Intre argumentele istorice ce se aduc in favoarea contimporaneitätii Anonimului cu Bela Kites pierdere în greutate în guntur este ti cel pe care scriitorii maghiari cred ci-1 pot scoate din urmitorul pasagiu din Chronicon pictum Vindobonense, din Florianus Kites pierdere în greutate în guntur.

Faptul acesta se puns in legiturrt cu ceca ce ne spune Anonymus despre pascua Ronurnoruns, ci adeci, dup6 moartea lui Attila, Romanii numeau Pannonia pisunile lor, pentru ci îi pisteau turmele acolo: Et iure terra Pannonie pascua Romanorum esse dicebatur, nam et modo Romani pascuntur de bonis Hungarie. Anonymus, dupi credinta unora, ar fi in.

kites pierdere în greutate în guntur

Germanii fiind numiti pe acea vreme Theotonici, iar nu Romani, argumentuI rimine fin k' valoare probatorie. Schiinemann, Die Rönser des anonymen No- tars, in Ung. Daci insi vom cerceta cu atentie al doilea text ce pu- blicim cu aceasti imprejurare, textul Geografului anonim al Descrierii Europei Orientale, ne vom mira de nenumiratele dictus, a, um ce intälnim la fiece pas: dictus rex, dictum im- perium, dicti montes etc.

Acest dictus este mai degrabi un de- terminativ, el avind mai mult rolul unui pronume demonstra- tiv, decat al unui verb. Predictus magister ar putea insemna deci, eu magistrul.

Mai existi gi o a treia hipotezi, mai aproape de adevär, gi anume ci P. Dupi unii, ar fi vorba de prepositul Petru din Buda Veche, din anuldupi altii de prepositul Petru din Alba Regali, din In once caz, este sigur ci avem de a face cu un inalt demnitar kites pierdere în greutate în guntur care a studiat la Paris, capitala intelectua- lititii europene, in secolul al XII, ci a studiat, impreunii cu colegii sii de acolo, caligrafia, redactarea diplomelor, grama- tica, retorica, istoria gi alte gtiinte.

In special, a cercetat gi a fUcut rezumate din scriitorul favorit pe acele vremuri, din Dares Phrygius 1 care scrisese, in antichitate, despre ciderea Troiei gi nimicirea Troienilor, din cari Troieni Francezii pre- tindeau ci-gi trag originea. Dupi cercefirile din urmi ale archivarului paleograf Em. Iacubovich, Anonymus ar fi un inalt demnitar eclesiastic kites pierdere în greutate în guntur, in semn de modestie, obignuiti in aceastà formi in evul mediu, gi-a indicat nurnele prin initiala P, urmati de dictas, agezat inaintea demnititii ce o avea 2.

Lisseanu Popa FHDR Vol 01 15 PDF

Cazul nefiind izolat, interpretarea ce o'dä Em. Iacubovich pare foarte probabiri 8. Dares Phrygius pare a fi autorul unei historia de excidio Cate kilograme se slabeste cu postul intermitent. Opera ce s'a pästrat astäzi subt numele su nu este originall.

Teuffel Gesch. Literatur, II p. Dictuto significatio modestiae et humilitatis.

Lisseanu Popa FHDR Vol 01 15 PDF

Mester in Endékkönyv Dr. Cronica, in realitate, a tre- kites pierdere în greutate în guntur sa fie mult mai vasti. El Insugi ne spune, in introducerea sa, ca achitandu-se de fagiduiala ce ficuse fostului su coleg de gcoali, a scris, nu numai despre cucerirea Ungariei, res geste, ci gi despre genealogia regilor gi a nobililor, genealogie regum et nobilium.

XV, uncle, vorbind despre Andrei I, fiul lui Ladislau ce! Pleguv, scrie textual: «Pimantul acesta 1-au stapanit urmagii sal al lui Ketel Oda' in timpul regelui Andrei, fiul lui Ladislau cel Pie- §11v.

Rezulta din acest. Astazi MBA' ne lipsesc din ea, cu total gi genealogia regilor gi povestirea evenimentelor dela Tocsun Taksony kites pierdere în greutate în guntur, ea pastrilndu-ni-se numai Oda la Geza, tatal regelui stefan cel Sant. Cum se explici aceasta pierdere a cronicii?

Studille aprofundate asupra cronicilor, facute in timpul din urma de scriitorii unguri, in frunte cu Mint Heiman, au stabilit, in general, doua feluri de gesta, doui arhetipuri, cari au servit drept izvoare tuturor celorlalte cronici de mai tarziu. Mint, pe laiar secundele, intitulate Gesta Hungarorum, au fost compuse subt Ladislau IV Cumanul, intre anii Arhetipul al doilea este atribuit de Ilennan lui Simon de Kéza, gi nu s'a inspirat din arhetipul dintâi.

Ambele aceste gesta, eat cele din sec.

kites pierdere în greutate în guntur

XI, cat gi cele din sec. XIII, s'au pierdut; ele lima se pot reconsti- www. Gesta din sec. XIII, impreunii cu grupul de cronici ce s'au format din ele, au drept caracteristica tradilia adeca afirmarea descendeniii Ungurilor din Huni, cici ar fi o identitate intre aceste doui popoare. Cronica lui Anonym-us face parte din prima grupa, din gestele din timpul lui Ladislau cel Sfint; ea fiind compusa In sec.

Faptul c Anonymus nu trateazi istoria Hunilor este o dovada tocmai despre vechimea cronicei sale, vechime mai mare decat a celorlalte cronici ce ni s'au pistrat Anonymus a fost apreciat in diferite chipuri gi de multe ori critica a suslinut, kites pierdere în greutate în guntur privinta lui, cele mai contradictorii pareri.

Mu l-au socotit fauritor de basme gi chiar plismuitor de minciuni grosolane, caruia nu trebuie sa i se dea nici un crezimânt. Altii I-au considerat ca poet gi literat care, con- ilucindu-se dupil traditii populare, a autat s infrumuseteze realitatile cele mai reci, ciacand, de altfel, pe urmele hti Da- res Phrygius, pe care 1-ar fi luat de model gi despre care, pre- cum se gtie, vorbegte in introducerea operii sale.

Calling All Cars: Disappearing Scar / Cinder Dick / The Man Who Lost His Face

A fost un timp and istoricii unguri jurau pe Anony- mus ca pe Biblie §i-1 sqcoteau ca chirintele istoriografiei ma- ghiare»1. De aceea, Anonymus a fost cind ridicat in slavi, and aruncat in fundul Tartarului.

In general, pirerile in privinta Anonimului porneau mai í'ntotdeauna dela anumite prejude- criti, de cari gi istoricii, gi mai ales istoricii, nu se pot lipida.

Si, in special, de cind teoria luí Roesler, privitoare la stiruinta Rominilor in Dacia, a fost imbrOligati Cu o cilduri prea sim- paticO de intreaga istoriografie maghiarO, opera lui Anonymus sa bucurat de cea mai proasti reputatie, ajungind cel mai detestat izvor istoric. E drept ci un reviriment s'a produs In timpul din urmi. Anonimul este pe cale de a fi reabilitat. I-a mai rimas nu- mai un nuire picat: acela de a fi intrebuintat prea multe ana- cronisme, intre cari: venirea unor cete de Cumani, deodati cu kites pierdere în greutate în guntur Ungurilor, gi, firegte, prezenta Valachilor in Dacia, la sosirea aceloragi Unguri, câtä vreme Maghiarii gtiu pozitiv gi de ce n'ar gti?

DacO Anonymus va fi fost secretarul lui Bela II §i-gi va fi scris cronica sa inainte de anuldupi cum pare aseii zi bine stabilit, de mide va fi gtiut el despre emigratia Roma'. Va trebui, in once caz, sO mai reducem ceva din anacro- nism! Anonimul nu este un scriitor de rind. El nu este un impIu preot sau un simplu cilugir care si-gi fi mirginit ori- zontul intre zidurile chiliei sale gi care sä fi compilat cu trudi In singuritatea veunei mänästini, datele reci ale unor cronice mucigiite. El este o í'nalti fati bisericeasci, este un om dela curtea regali.

Anonymus se invirtegte in lumea mare gi a avut, de sigur, ca om priceput gi cu relalii intinse, insirciniri de indeplinit gi misiuni importante. Jancsó Bertedek, Alcune osservazioni critiche sulla storia entice del po- polo romeno, in Kites pierdere în greutate în guntur Orientale, a.